..

Argus RT privātuma politika

Argus RT rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Argus RT (turpmāk - Argus RT), vienotās reģistrācijas Nr. 44103069821.

Sazināties ar Argus RT elektroniski par personas datu apstrādi saistītajos jautājumos var: privacy@argus.lv .

Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Argus RT juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

Privātuma politikas piemērošanas sfēras

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (klātienē, interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un datu kategorijas norādītas šeit.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām:

  • klientiem un pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai, piem. piegādi.
  • telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana
  • interneta mājaslapas un mobilo lietotņu apmeklētājiem (turpmāk - Klienti).

Specifiski datu apstrādes veidi (piemēram, sīkdatņu apstrāde u.c.), vide, nolūki, specifiski noteikumi ir aprakstīti atsevišķā dokumentā (skatiet Argus RT mājas lapā vai jautājiet klātienē).

Personas datu apstrādes nolūki

Argus RT apstrādā personas datus preču pārdošanai un pakalpojumu sniegšana, kā arī savu tiesību aizsardzībai:

- klienta identificēšanai;

- klientu apkalpošanai;

- līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

- preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);

- garantijas saistību izpildei;

- preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;

- pakalpojumu reklamēšanai;

- iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

- klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;

- norēķinu administrēšanai;

- kredītspējas novērtēšanai, kredītu uzraudzībai;

- mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai;

- dati var tikt izsniegti tiesībsargājošām iestādēm, pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas pieprasījumu. 

- parādu atgūšanai un piedziņai;

Kādi dati tiek apstrādāti

Ikdienas darbības nodrošināšanai daļēji vai pilnībā - fizisko personu vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, deklarētā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, bankas konta numurs.

Personas datu apstrāde

Argus RT apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Argus RT saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Argus RT attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām Argus RT darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

Argus RT var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi.

Ja izpildot šos uzdevumus, Argus RT sadarbības partneri apstrādā Argus RT rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par Argus RT datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Argus RT ir tiesības šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

Datu glabāšanas ilgums

Dati tiek glabāti tik ilgi, lai nodrošinātu kvalitatīvu klientu apkalpošanu, kā arī normatīvajos aktos paredzētajā termiņā, pēc tam Dati tiek dzēsti. 

Datu subjekta tiesības

Fiziskām personām ir tiesības pārbaudīt jebkādus ar sevi saistītus Datus, pieprasīt izlabot, dzēst vai papildināt nepareizi norādītos datus.

Kontaktinformācija:

ARGUS RT SIA
Juridiskā adrese: Budeskalnu iela 19, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Faktiskā adrese: Ūnijas iela 15E, Rīga, LV-1039
PVN: LV44103069821
Reģ. nr.: 44103069821

Šī informācija pieejama arī pdf versijā